Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thứ sáu - 15/09/2017 09:14 1.760 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 
   

 

_______________

Số:    837 /QĐ-MĐC-CTCT-SV

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

_______________

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TT ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường Đại học”;

Căn cứ Thông tư số 18/2004/TT-BGD&ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và các trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

Căn cứ Quyết định số 444/2009/QĐ-MĐC-ĐH&SĐH ngày 19/8/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị – Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là " Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được áp dụng cho sinh viên hệ chính quy của Nhà trường.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên, trưởng các khoa và bộ môn, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Các lớp sinh viên;

- Cơ sở  đào tạo tại QN, VT;

- Lưu CTCT-SV, HCTH.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Bùi Xuân Nam

 
 

============================================================================


>

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2014

QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 837 /QĐ-MĐC-CTCT-SV

ngày 06 tháng 08 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định quyền và nghĩa vụ của sinh viên; nội dung công tác sinh viên; hệ thống tổ chức, quản lý; thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên.

2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điều 2. Mục đích

Công tác sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của Nhà trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 3. Yêu cầu của công tác sinh viên

1. Sinh viên là nhân vật trung tâm trong trường, được Nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

2. Công tác sinh viên phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nội quy của Nhà trường.

3. Công tác sinh viên phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ trong các khâu có liên quan đến sinh viên.

 

Chương 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN

Điều 4. Quyền của sinh viên

1. Được nhận vào học đúng ngành đã đăng ký dự thi nếu đủ các điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường.

2. Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của Nhà trường; được Nhà trường phổ biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan đến sinh viên.

3. Được quyền đóng góp ý kiến với thầy cô giáo, cán bộ và nhân viên của Nhà trường.

4. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:

a. Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao;

b. Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi Olympic, thi sáng tạo tài năng trẻ;

c. Được chăm lo, bảo vệ sức khỏe theo chế độ hiện hành của Nhà nước;

d. Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

đ. Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; tham gia các tổ chức tự quản của sinh viên, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và ngoài Nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của Nhà trường;

e. Được nghỉ học tạm thời, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của Quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Nhà trường; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.

5. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định của Nhà nước.

6. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với Nhà trường các giải pháp góp phần xây dựng Nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên.

7. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của Nhà trường và quy định tại Quy chế công tác HSSV nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được Nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập, bảng điểm rèn luyện, hồ sơ sinh viên, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết các thủ tục hành chính.

9. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 5. Nghĩa vụ của Sinh viên

1. Chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định, nội quy, điều lệ của Nhà trường.

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của Nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.

3. Tích cực học tập và tu dưỡng đạo đức để góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của Nhà trường. Giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ tài sản của Nhà trường;

4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch đào tạo của Nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo đức, lối sống.

5. Thực hiện đầy đủ quy định về khám sức khỏe khi mới nhập học và khám sức khỏe định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của Nhà trường.

6. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định của Nhà trường.

7. Tham gia lao động và các hoạt động xã hội, đoàn thể, bảo vệ môi trường phù hợp với năng lực và sức khỏe theo yêu cầu của Nhà trường.

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết với Nhà nước; phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo nếu không chấp hành theo quy định và cam kết.

9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác của sinh viên, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa chủ quản, các phòng ban chức năng, Hiệu trưởng Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật.

10. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

Điều 6 . Các hành vi sinh viên không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên Nhà trường và sinh viên khác.

2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi, thực tập hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.

3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường và nơi công cộng.

5. Tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

6. Đánh bạc dưới mọi hình thức.

7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong Nhà trường và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

8. Thành lập, tham gia các tổ chức chính trị trái pháp luật; tổ chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa Nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.

 

Chương 3

NỘI DUNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Điều 7. Công tác tổ chức hành chính

1. Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường;

2. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của sinh viên.

3. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho sinh viên.

4. Tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

 

Điều 8.  Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên

1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy của Nhà trường.

2. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” đầu năm học và thi chính trị cuối khóa học; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Ban Giám hiệu Nhà trường với sinh viên.

3. Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi Olympic, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập.

4. Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

5. Theo dõi công tác phát triển Đảng, Đoàn trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia vào các đoàn thể chính trị - xã hội của Nhà trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường tốt để rèn luyện và phấn đấu.

6. Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

Điều 9. Công tác y tế, thể thao

1. Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Điều 10. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

1. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên.

2. Tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Điều 11. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

1. Phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương nơi có các cơ sở đào tạo của Nhà trường, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên; hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, các nội quy và quy chế.

3. Tư vấn pháp lý và xã hội cho sinh viên.

 

Điều 12. Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành Phố Hà Nội và quy định cụ thể của Nhà trường.

 

Chương 4

HỆ THỐNG TỔ CHỨC, QUẢN LÝ

Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác sinh viên.

Tham gia thực hiện công tác sinh viên của Nhà trường gồm có các đơn vị sau: Ban Giám hiệu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Bảo vệ, Trạm Y tế, Ban quản lý Ký túc xá, các Khoa và Bộ môn, cố vấn học tập, cán bộ quản lý sinh viên và ban cán sự các lớp sinh viên.

Điều 14. Nhiệm vụ của các đơn vị trong trường đối với công tác sinh viên

1. Ban Giám hiệu

- Chỉ đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động của công tác sinh viên;

- Chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành, các địa phương trong công tác sinh viên, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác sinh viên. Đề ra những  biện pháp thích hợp để đưa công tác sinh viên vào nề nếp, bảo đảm cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;

- Bảo đảm các điều kiện để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên trong công tác sinh viên; chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

- Quyết định sự tham gia của sinh viên đại diện cho Nhà trường khi có sự huy động của địa phương, các cấp, các ngành hoặc các tổ chức khác.

2. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho sinh viên và công tác quản lý sinh viên;

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể hoá Quy chế công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo để áp dụng trong trường;

- Giúp Đảng uỷ trường tổ chức các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị ngoại khoá cho sinh viên;

- Tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của Nhà trường trang bị cho phòng, sử dụng có hiệu quả Hội trường lớn, Phòng truyền thống, các câu lạc bộ, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho sinh viên;

- Là uỷ viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên trường, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; Uỷ viên Hội đồng xử lý học tập và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đại học, liên thông và cao đẳng hệ chính quy;

- Cùng các phòng chức năng khác tham gia công tác tuyển sinh. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên sau khi Phòng Đào tạo Đại học hoàn tất công tác hậu kiểm tuyển sinh;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận sinh viên đại học, liên thông và cao đẳng hệ chính quy trúng tuyển vào trường; tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên cho sinh viên; làm thẻ sinh viên;

- Phối hợp với Ban thanh tra Giáo dục tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc sinh viên thực hiện các quy chế, quy định và nội quy của Nhà trường;

- Tiếp nhận, quản lý và lưu trữ kết quả học tập của sinh viên;

- Xác nhận các giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ các giấy tờ liên quan đến đào tạo) và làm các thủ tục cần thiết cho sinh viên ra trường;

- Tập hợp và đề xuất Hiệu trưởng xét trợ cấp, mức học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo quy định hiện hành; khai thác, tiếp nhận và phân phối tài trợ học bổng cho sinh viên của các tổ chức trong và ngoài nước; làm thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng;

- Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, chính trị, tư tưởng; phối hợp với phòng Đào tạo Đại học xếp loại kết quả học tập của sinh viên;

- Tập hợp và đề nghị Nhà trường khen thưởng các cá nhân, tập thể sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường;

- Trực tiếp quản lý sinh viên ngoại trú; xử lý các trường hợp vi phạm do Hiệu trưởng phân cấp quản lý; lập hệ thống thông tin quản lý sinh viên nội, ngoại trú; phối hợp với các đơn vị có liên quan trực tiếp giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn, rủi ro trong thời gian học tại  trường;

- Tham gia cùng các đơn vị tổ chức thi Olympic và nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Tổ chức đối thoại với sinh viên; giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên;

- Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài trường tổ chức Hội chợ việc làm sinh viên, giới thiệu và giúp đỡ sinh viên tìm việc làm;

- Theo dõi công tác phát triển Đảng viên và các hoạt động đoàn thể trong sinh viên;

- Thực hiện các công việc khác được giao trong “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp”.

3. Phòng Đào tạo Đại học

- Trên cơ sở đề xuất của các bộ môn và khoa chuyên môn, giúp Hiệu trưởng mở các chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội và nguyện vọng của sinh viên;

- Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các môn học của tất cả các ngành đào tạo hệ đại học, liên thông và cao đẳng chính quy;

- Bố trí phòng học, lập thời khoá biểu cho từng lớp sinh viên. Bố trí lịch sinh hoạt cố định 3 lần/năm vào đầu học kỳ 1, đầu học kỳ 2 và cuối học kỳ 2 cho các lớp sinh viên. Tổ chức giám sát việc thực hiện thời khoá biểu và lịch trình giảng dạy;

- Phối hợp với các khoa, các bộ môn, Ban Thanh tra Giáo dục giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và thi. Định kỳ đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập, quản lý giờ giấc học tập của sinh viên theo kế hoạch học tập từng năm;

- Tổng hợp kết quả học tập và đăng tải trên website của Nhà trường sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của học kỳ;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Hội đồng tư vấn cho Hiệu trưởng về các công tác: xử lý học tập, bảo vệ tốt nghiệp, phúc khảo kết quả học tập, đánh giá chất lượng giáo trình...;

- Phối hợp với Phßng Tài vụ lªn ph­¬ng ¸n vµ tr×nh Ban Gi¸m hiÖu quyÕt ®Þnh møc häc phÝ ®èi víi sinh viªn c¸c hÖ ®µo t¹o cña Nhµ tr­êng cho tõng n¨m häc theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc;

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên và các khoa quản lý sinh viên trong việc định kỳ cảnh báo học vụ cho sinh viên theo từng học kỳ;

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, các khoa chuyên môn quản lý đội ngũ cố vấn học tập, cán bộ quản lý sinh viên, giảng viên, trợ giảng trong việc thực hiện công tác đào tạo và công tác sinh viên;

- Thực hiện các công việc khác được giao trong “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp”.

4. Khoa quản lý sinh viên

+ Công tác quản lý hồ sơ, nhân sự

- Trực tiếp quản lý đội ngũ cố vấn học tập và cán bộ quản lý sinh viên của đơn vị mình, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác sinh viên của đội ngũ này;

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ của các sinh viên trong Khoa; kiểm tra hồ sơ và có ý kiến phản hồi trong vòng 01 tháng kể từ khi tiếp nhận; bổ sung các thông tin cần thiết vào hồ sơ sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Hồ sơ sinh viên do Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên bàn giao vào cuối học kỳ 1 của năm học thứ nhất.

+ Công tác chính trị, tư tưởng

- Khoa có trách nhiệm nắm vững tình hình chính trị, tư tưởng của sinh viên do Khoa quản lý; trực tiếp quản lý sinh viên của Khoa khi Nhà trường tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có biện pháp cụ thể để công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho sinh viên của Khoa đạt hiệu quả tốt;

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường chỉ đạo Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên của Khoa trong việc  thực hiện công tác sinh viên và tổ chức các phong trào thi đua, các phong trào văn thể, các phong trào đấu tranh phòng chống ma tuý, tội phạm và các tệ nạn xã hội trong sinh viên;

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát, theo dõi, động viên các bộ môn trong công tác bồi dưỡng sinh viên giỏi, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như các hoạt động chuyên môn khác.

+ Quản lý các lớp sinh viên

- Lớp quản lý sinh viên

- Khoa phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học đề nghị với Nhà trường về số lượng các lớp chuyên ngành dự kiến đào tạo trong năm học và số lượng sinh viên của các lớp;

- Có trách nhiệm phối hợp cùng Phòng Công tác chính trị - Sinh viên và các đơn vị liên quan trong việc bầu Ban cán sự lớp;

- Chỉ đạo sát sao cán bộ quản lý sinh viên và ban cán sự lớp sinh viên; yêu cầu cán bộ quản lý sinh viên tổ chức sinh hoạt lớp theo lịch và đảm bảo nội dung sinh hoạt theo quy định của Nhà trường. Nếu vì lý do khách quan không tổ chức sinh hoạt lớp theo kế hoạch được, Ban chủ nhiệm Khoa có kế hoạch làm việc với Phòng Đào tạo Đại học bố trí giảng đường để sinh hoạt bù;

- Chịu trách nhiệm trước Nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý sinh viên và ban cán sự lớp của Khoa.

- Lớp học phần

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các bộ môn trong Khoa;

- Chỉ đạo cán bộ quản lý sinh viên của Khoa thông qua giảng viên phụ trách môn học và ban cán sự lớp để theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên tại lớp học phần.

+ Quản lý điểm học tập của sinh viên

- Các Khoa có trách nhiệm quản lý kết quả học tập các học phần do Khoa thực hiện giảng dạy; kiểm tra và đối chiếu với kết quả do Phòng Đào tạo Đại học công bố trên website của Nhà trường;

- Tổng hợp điểm học tập của sinh viên làm cơ sở để xét rèn luyện, khen thưởng và học bổng cho sinh viên.

+ Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên

Căn cứ theo Quy chế sinh viên của trường, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Khoa tiến hành công tác này thường kỳ 01 lần/ học kỳ. Danh sách sinh viên được khen thưởng và hưởng học bổng khuyến khích học tập gửi cho Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên chậm nhất là 10 ngày sau buổi sinh hoạt lớp đầu học kỳ 2 và cuối học kỳ 2. Đối với sinh viên vi phạm kỷ luật, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Khoa tổ chức họp để kỷ luật kịp thời. Biên bản và các giấy tờ liên quan gửi cho Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường ngay sau khi hoàn tất.

+ Công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên

- Thực hiện đánh giá điểm rèn luyện và sử dụng kết quả điểm rèn luyện của sinh viên theo quy định của Nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Gửi kết quả điểm rèn luyện của sinh viên bằng văn bản kèm theo bản mềm cho Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên chậm nhất là 10 ngày sau buổi sinh hoạt lớp đầu học kỳ 2 và cuối học kỳ 2.

+ Thông báo tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên

- Khoa có trách nhiệm thông báo tình hình học tập và rèn luyện đến gia đình của sinh viên trong diện cảnh báo học tập;

- Kết hợp với Phòng Đào tạo Đại học và Phòng Công tác Chính trị -Sinh viên triển khai cảnh báo học tập cho các sinh viên do Khoa quản lý.

+ Giải quyết khiếu nại

Khoa có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của gia đình sinh viên và sinh viên trong Khoa về các vấn đề liên quan đến công tác sinh viên trong phạm vi cho phép và đề nghị Nhà trường giải quyết khi cần thiết.

5. Khoa không quản lý sinh viên

- Đôn đốc, kiểm tra các bộ môn trong Khoa về việc thực hiện kế hoạch, lịch trình giảng dạy và nộp kết quả điểm học phần của sinh viên do Bộ môn phụ trách theo quy định của Nhà trường;

- Trực tiếp chỉ đạo, giám sát, theo dõi, động viên các bộ môn trong Khoa thực hiện công tác bồi dưỡng sinh viên gỉỏi, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như các hoạt động chuyên môn khác theo yêu cầu của Nhà trường.

6. Bộ môn

- Lãnh đạo Bộ môn có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra giảng viên thuộc Bộ môn trong việc quản lý sinh viên trên lớp theo đúng quy định và ghi đầy đủ thông tin trong sổ theo dõi giảng dạy và học tập tại giảng đường;

- Đề ra kế hoạch cụ thể cho các giảng viên trong công tác bồi dưỡng sinh viên giỏi, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng như các hoạt động chuyên môn khác.

- Bộ môn quản lý sinh viên có trách nhiệm tư vấn cho sinh viên về việc lập kế hoạch học tập của bản thân trong thời gian học tập tại Nhà trường thông qua cố vấn học tập; đồng thời có trách nhiệm quản lý sinh viên trong thời gian thực tập chuyên môn, đi thực tế và làm đồ án tốt nghiệp.

7. Cán bộ quản lý sinh viên

- Chỉ đạo, theo dõi và đánh giá toàn diện về học tập và rèn luyện của sinh viên do mình phụ trách;

- Quản lý, triển khai các công tác trong năm học tới Ban cán sự lớp, tới từng sinh viên theo các nội dung chỉ đạo của Khoa và Nhà trường;

- Phối hợp với giảng viên môn học và ban cán sự lớp quản lý việc học tập và rèn luyện sinh viên của khoa;

- Tổ chức và quản lý việc sinh hoạt của các lớp truyền thống định kỳ theo các nội dung quy định của Nhà trường và gửi biên bản họp cho Ban chủ nhiệm khoa và Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên;

- Thùc hiÖn việc tổ chức đánh giá chấm điểm rèn luyện của sinh viên trong lớp từng học kỳ theo kế hoạch của Nhà trường;

- Thùc hiÖn việc tổng kết đánh giá các hoạt động phong trào của các lớp sinh viên theo từng học kỳ và năm học theo kÕ ho¹ch cña Nhµ tr­êng;

- Hàng tuần cập nhật thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của các lớp quản lý sinh viên. Định kỳ 1 tháng/lần tổng hợp báo cáo của lớp trưởng lớp quản lý sinh viên về tình hình học tập và rèn luyện của sinh viên và gửi bằng văn bản cho Ban chủ nhiệm khoa và Phòng Công tác chính trị - Sinh viên;

- Tổng hợp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự lớp cuối mỗi năm học và gửi cho Ban chủ nhiệm Khoa và Phòng Công tác chính trị -Sinh viên;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý sinh viên với khoa và Nhà trường;

- Thực hiện việc thông báo kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên các lớp do mình phụ trách về cho gia đ×nh sau mçi học kỳ và năm học theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú theo kế hoạch của Ban chủ nhiệm khoa;

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban cán sự lớp, BCH chi đoàn, Chi hội sinh viên tham gia các phong trào và hoạt động ngoại khoá do khoa và Nhà trường tổ chức;

- Tham gia các phiên họp Hội đồng cấp khoa về khen thưởng, kỷ luật. Khi xem xét các vấn đề liên quan đến sinh viên trong lớp mình phụ trách, có quyền phát biểu, đề xuất ý kiến với khoa và Nhà trường về công tác quản lý sinh viên.

8. Cố vấn học tập

- Cố vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch, phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học phù hợp với năng lực của từng sinh viên;

- Tổ chức cho sinh viên trong lớp quản lý sinh viên đăng ký học phần từng học kỳ theo kế hoạch của Phòng Đào tạo Đại học;

- Tư vấn cho những sinh viên bị cảnh báo học tập có kế hoạch học lại để cải thiện kết quả học tập và rút bớt học phần đã đăng ký;

- Tư vấn cho sinh viên về việc lựa chọn ngành học phù hợp;

- Giúp cho sinh viên trong khoa hiểu rõ những nội quy, quy chế về đào tạo do Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để nghiêm túc thực hiện;

 

9. Các đơn vị chức năng khác

a. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khoá, hoạt động câu lạc bộ sở thích;

- Tổ chức và triển khai các các hoạt động khi Nhà trường hoặc đoàn cấp trên yêu cầu.

b. Trung tâm Thông tin - Tthư viện

- Cung cấp danh sách địa chỉ hộp thư điện tử của các lớp quản lý sinh viên và lớp học phần cho Phòng Công tác chính trị - Sinh viên sau 03 ngày khi nhận được danh sách các lớp sinh viên;

- Sau mỗi học kỳ thay đổi lại mật khẩu hộp thư điện tử của các lớp quản lý sinh viên và lớp học phần;

- Cập nhật và thay đổi hộp thư điện tử khi có yêu cầu của Nhà trường.

c. Phòng Bảo vệ

- Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội trong trường;

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật, chính quyền địa phương và Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên trong việc giải quyết những vụ việc sinh viên vi phạm pháp luật và các quy định trong và ngoài trường;

- Tổ chức và hướng dẫn đăng ký hộ khẩu tạm trú cho sinh viên nhập học.

d. Ban Quản lý Ký túc xá

- Tiếp nhận sinh viên vào ở Ký túc xá theo đúng các quy định của Nhà trường; quản lý, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nội quy Ký túc xá đối với sinh viên nội trú;

- Kết hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường tổ chức các hoạt động phong trào tại khu Ký túc xá, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, đảm bảo nếp sống văn hóa cho sinh viên nội trú.

e. Trạm Y tế

- Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi nhập học và ra trường;

- Thực hiện tốt quy định về bảo hiểm thân thể và y tế học đường đối với sinh viên;

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên để thực hiện việc đóng bảo hiểm y tế của sinh viên.

10. Ban cán sự lớp

Thực hiện theo “Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với Ban cán sự lớp”.

 

Chương 5

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11. Nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng

1. Thi đua, khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên có thành tích cần biểu dương, khuyến khích kịp thời. Cụ thể:

a. Đoạt giải trong thi Olympic cấp trường, cấp quốc gia, có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị;

b. Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong hoạt động thanh niên xung kích, sinh viên tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự; các hoạt động trong lớp, khoa, ký túc xá; trong các hoạt động xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao;

c. Có thành tích trong việc cứu người bị nạn, dũng cảm bắt kẻ gian; chống tiêu cực, tham nhũng;

d. Các thành tích đặc biệt khác.

2. Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên được tiến hành vào cuối mỗi học kỳ hoặc năm học. Cụ thể:

a. Đối với cá nhân sinh viên:

- Danh hiệu cá nhân gồm các loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

- Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu cá nhân như sau:

+ Đạt danh hiệu Sinh viên Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên;

+ Đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi, nếu xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;

+ Đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện xuất sắc.

Xếp loại học tập xác định theo quy định của Quy chế đào tạo cho từng trình độ đào tạo, xếp loại rèn luyện xác định theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá kết quả rèn luyện.

- Danh hiệu cá nhân của sinh viên được ghi vào hồ sơ sinh viên.

- Không xét khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc học phần ở lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới điểm 5 đối với đào tạo theo niên chế và dưới điểm C đối với đào tạo theo tín chỉ.

b. Đối với tập thể lớp quản lý sinh viên:

- Danh hiệu tập thể lớp sinh viên gồm 2 loại: Lớp sinh viên Tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có từ 25% sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi;

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong trường.

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu Lớp sinh viên Tiên tiến và có từ 10% sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên Xuất sắc.

Điều 12. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng

1. Vào đầu năm học, Nhà trường tổ chức cho sinh viên, các lớp sinh viên đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

2. Thủ tục xét khen thưởng

a. Căn cứ vào thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện của sinh viên, các lớp sinh viên lập danh sách kèm theo bản thành tích cá nhân và tập thể lớp, có xác nhận của cán bộ quản lý sinh viên, đề nghị khoa chủ quản xem xét;

b. Khoa tổ chức họp, xét và đề nghị lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường xét duyệt;

c. Căn cứ vào đề nghị của khoa, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường tổ chức xem xét và đề nghị Hiệu trưởng công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên.

Điều 13. Hình thức kỷ luật và nội dung vi phạm

1. Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a. Khiển trách: áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ;

b. Cảnh cáo: áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ tương đối nghiêm trọng;

c. Đình chỉ học tập 1 năm học: áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm;

d. Buộc thôi học: áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).

2. Hình thức kỷ luật của sinh viên phải được ghi vào hồ sơ sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, Nhà trường cần gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên biết để quản lý, giáo dục.

3. Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định trong Phụ lục kèm theo Quy chế này.

Điều 14. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật

1. Thủ tục xét kỷ luật:

a. Sinh viên có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật;

b. Cán bộ quản lý sinh viên chủ trì họp với tập thể lớp sinh viên, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

c. Khoa quản lý sinh viên đề nghị hình thức kỷ luật lên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường;

d. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường tổ chức họp để xét kỷ luật, thành phần bao gồm: các thành viên của Hội đồng, đại diện Ban chủ nhiệm khoa chủ quản, đại diện tập thể lớp sinh viên có sinh viên vi phạm và sinh viên có hành vi vi phạm. Sinh viên vi phạm kỷ luật bị triệu tập vắng mặt không có lý do chính đáng thì Hội đồng vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật;

Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên Trường kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

2. Hồ sơ xử lý kỷ luật của sinh viên:

a. Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp sinh viên có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được);

b. Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm sinh viên có hành vi vi phạm;

c. Ý kiến của khoa hoặc đơn vị phụ trách công tác sinh viên;

d. Các tài liệu có liên quan.

Trong trường hợp có đủ chứng cứ sinh viên vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng kỷ luật sinh viên Trường, sau khi trao đổi với Trưởng khoa, đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên trường, lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý.

Trong quyết định kỷ luật phải có điều khoản ghi rõ hình thức kỷ luật, thời gian sinh viên bị thi hành kỷ luật, tính từ khi ban hành quyết định kỷ luật đến thời điểm hết hạn bị kỷ luật theo quy định.

Điều 15. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật

1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì được hưởng các quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu sinh viên không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì được hưởng các quyền lợi của sinh viên kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

3. Đối với trường hợp bị đình chỉ học tập 1 năm do vi phạm quy chế sinh viên, khi hết thời hạn theo quyết định kỷ luật, sinh viên phải viết đơn xin tiếp tục học và xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

Điều 16. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường

1. Cơ cấu tổ chức Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên để theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với sinh viên trong trường.

a. Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng ủy quyền;

b. Thường trực Hội đồng: đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên;

c. Các ủy viên: đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đại học, các khoa có liên quan, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trường.

Hội đồng có thể mời đại diện lớp sinh viên (Lớp trưởng hoặc Bí thư chi đoàn) và cán bộ quản lý sinh viên của những lớp có sinh viên được khen thưởng hoặc kỷ luật. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức khen thưởng hoặc kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

2. Nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng và kỷ luật trường:

a. Tư vấn giúp Hiệu trưởng triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng;

b. Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của các khoa, đơn vị phụ trách công tác sinh viên, Hội đồng khen thưởng và kỷ luật tiến hành xét danh sách cá nhân và đơn vị sinh viên có thành tích, đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị lên cấp trên khen thưởng; xét và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật;

c. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên trường mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết có thể họp các phiên bất thường.

 

Điều 17. Quyền khiếu nại về thi đua, khen thưởng

Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng và kỷ luật không thỏa đáng có quyền khiếu nại lên khoa chủ quản, các phòng, ban chức năng hoặc Ban Giám hiệu.

 

Chương 6

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Công tác phối hợp

Nhà trường chỉ đạo các phòng chức năng và các khoa chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, gia đình sinh viên, các cơ quan có liên quan trên địa bàn để tổ chức thực hiện tốt công tác sinh viên.

Điều 19. Chế độ báo cáo

1. Kết thúc năm học, trên cơ sở tổng kết công tác sinh viên từ các khoa, Nhà trường tổ chức tổng kết, đánh giá công tác sinh viên, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhà trường kịp thời báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan quản lý trực tiếp có liên quan đến sinh viên theo quy định.

Điều 20. Công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật

1. Nhà trường theo thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác sinh viên của các đơn vị trong trường.

2. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác sinh viên được xét khen thưởng theo quy định.

3. Các cá nhân vi phạm quy định về công tác sinh viên tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

 

 

 

 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Bùi Xuân Nam

 

 

 

 


 

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

 

TT

Tên vụ việc

vi phạm

Số lần vi phạm và

hình thức xử lý

(Số lần tính trong cả khoá học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh

cáo

Đình chỉ häc tËp 1 năm học

Buộc

Thôi

học

1

Đến muộn giờ học, giờ thực tập; nghỉ học không phép hoặc quá phép.

3 Lần

6 Lần

 

 

1 – 2 lần, giảng viên nhắc nhở.

2

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học.

3 Lần

6 Lần

 

 

 

3

Không đeo thẻ sinh viên; ăn mặc không đúng quy định; nói tục, chửi bậy.

2 Lần

3 Lần

 

 

 

4

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC Nhà trường.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, có thể đình chỉ học tập 1 năm hoặc buộc thôi học.

5

Không tham gia Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

 

6

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ (xử lý cả 2 SV).

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

7

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

 

 

Lần 1

Lần 2

 

8

Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

 

 

 

Lần 1

Tùy theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

9

- Mang tài liệu vào phòng thi, sử dụng tài liệu, chép bài của bạn, đổi đề thi cho nhau;

- Đưa đề thi ra ngoài;

- Ném tài liệu vào phòng thi;

- Viết, vẽ bậy vào bài thi;

- Bỏ thi không có lý do chính đáng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần 1

 

Lần 1

Lần 1

 

 

 

 

Lần 1

 

Lần 1

 

Lần 2

 

Lần 2

 

 

 

 

 

Lần 2

 

Lần 2

 

Lần 3

 

 

 

 

 

Lần 3

 

Lần 3

Kèm theo các hình thức xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi, kiểm tra theo quy chế đào tạo (Nếu không phải là sinh viên thì giao cho Công an xử lý theo pháp luật).

10

Không đóng học phí và các khoản kinh phí khác (như lệ phí KTX, tiền điện, tiền nước) đúng quy định và quá thời hạn được trường cho phép hoãn.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.

11

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tùy theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại.

12

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

13

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định.

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

Lần 1 nhắc nhở, từ lần 2 trở lên, xử lý từ khiển trách đến đình chỉ học tập 1 năm.

14

Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

15

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

16

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý.

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

17

Sử dụng ma túy

 

 

 

 

Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma túy

18

Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm.

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

19

Hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

Lần 2

 

20

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

21

Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

22

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

 

 

 

Tùy theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học.

23

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau.

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

24

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật.

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

25

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển

Nguồn tin: ctsv.humg.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây